Engineering

InzinieringSpoločnosť STATIX, s.r.o. spracováva projektové dokumentácie pozemných a priemyselných stavieb, vykonáva kompletnú inžiniersku činnosť pre zabezpečenie potrebných povolení, realizuje jednoduché stavby a navrhuje optimalizáciu finančných nákladov na realizáciu. 

vonal

Spoločnosť STATIX, s.r.o. pre svojich zákazníkov zabezpečuje:

  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti  o vydanie územného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri územnom konaní
  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti  o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní
  • zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva)
  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti  o vydanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri kolaudačnom konaní
  • prípravu a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby
  • kontrolu prevádzania výstavby diela v súlade s vydaným stavebným povolením, harmonogramom výstavby, podmienkami ustanovenými v zmluve o dielo       a rozpočtom stavby
  • účasť na kontrolných dňoch a ich riadenie, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh
  • riadenie zmien projektovej dokumentácie v procese výstavby
  • dohľad nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
  • kontrolu zabezpečenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, resp. vyjadrení dotknutých inštitúcií a orgánov k stavebnému povoleniu

Design

Engineering

Realisation

©2012 STATIX, s.r.o. | webdesign: Patassy&Partner, s.r.o.